عازم کربلایم حلال کنید.

اگر قصوری در خدمت بوده ببخشید.

اگر مردیم چند توصیه دارم:

 • اهل قرآن باشید.
 • هرگز نا امید نشید.
 • بزرگی کنید و همیشه ببخشید.
 • حامی آنی ولایت باشید.
 • علم آموزی و عمل به علم شعارتان باشد.
 • تا می تونید به نیازمندان کمک کنید.
 • با جوان ها مهربان باشید.
 • از کذب و کذاب دوری کنید.
 • والدین و بزرگتر ها را احترام کنید.
 • به همسر و فرزندان نیکی مضاعف کنید.
 • اهل نماز و مسجد باشید.