امان اززمانه ای که عالمش به عالمش رحم نکند!
وضعیت عوام الناس معلوم است.