ابن عباس:خدای عزوجل به داود ع وحی کردکه به ظالمان بگومرایادنکنندچراکه برخودلازم کرده ام که هرکس مرایادکندیادش کنم ویادمن ازظالمان لعن آنهاخواهدبود.(بحار،ج72،ص320)