ابن عباس:

خدای عزوجل به داود ع وحی کرد:

به ظالمان بگو مرایاد نکنندچراکه برخود لازم کرده ام که هرکس مر ایاد کند یادش کنم و یاد من از ظالمان لعن آنها خواهد بود.

(بحار،ج72،ص320)