وقتی خواص، مرد شماره یک فتنه را مرد اخلاقی می دانند، چندپیام روشن برای همه دارد:

در اوج عرفان و فلسفه و تفسیر و مرجعیت هم که باشی اگر معرفت به زمانه نداشته باشی می شوی بازیچه .

باید دعای غریق را زیاد بخوانم این روزها نگه داشتن ایمان سخت است:

یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک.