اصل وجودمان از پدر است.

بهترین هدیه به پدر این است که بچه خوبی براشون باشیم!