سؤال:

ابتدای مسافت شرعی و انتهای آن کجاست؟ 
آیا ابتدای شهر مبدا و ابتدای شهر مقصد ملاک است؟ یا ابتدای محل سکونت؟ 


پاسخ دفتر مقام معظم رهبری مد ظله:


ابتدای محاسبه مسافت شرعی از آخر شهر است اما در مورد انتهای آن اگر نقطه خاصی از شهر مد نظر باشد و با خود شهر کاری ندارد همان نقطه معیار محاسبه است و الا ابتدای شهر مقصد ملاک محاسبه انتهای سفر است[1].[1] - استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری موجود در ایمیل اینجانب فتحی