اثر حب امام حسین علیه السلام در زندگی را گوش کنید.

بیان: محمد علی فتحی