سؤال


آیا کسی که می داند صاحب کار او مرتد است و خودش هم اعلام می دارد که هیچ دینی را قبول ندارد، حقوقی که از او دریافت می کند حلال است؟
آیا ادامه کار با او جایز است؟


پاسخ دفتر مقام معظم رهبری مد ظله:


فی نفسه اشکال ندارد.[1][1] - استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری موجود در ایمیل اینجانب فتحی