سعید بن علاقة گوید: شنیدم از امیر المؤمنین على بن ابى طالب علیه السّلام که می فرمود:

 •  تار عنکبوت از خانه پاک نکردن تهى دستى آورد
 •  در حمام بول کردن تهى دستى آورد 
 •  بحال جنابت غذا خوردن تهى دستى آورد و با چوب گز خلال کردن تهى دستى آورد 
 •  ایستاده شانه زدن تهى دستى آورد 
 • خاکروبه از خانه بیرون نبردن تهى دستى آورد 
 •  سوگند دروغ تهى دستى آورد 
 •  زنا کردن تهى دستى آورد
 •  حرص‏ورزیدن تهى دستى آورد 
 • پیش از سرزدن آفتاب بخواب رفتن تهى دستى آورد
 • در امر معاش اندازه نگه نداشتن تهى دستى آورد 
 • از فامیل بریدن تهى دستى آورد 
 •  عادت به دروغ گفتن تهى دستى آورد
 •  به ساز و آواز فراوان گوش دادن تهى دستى آورد
 • گداى مرد را شبانه چیزى ندادن تهى دستى آورد.

سپس فرمود: پس از این گفتار آیا شما را آگاه نکنم به آنچه روزى را فراوان میکند؟ عرض کردند: آرى یا امیر المؤمنین فرمود: 

 •  میان دو نماز جمع کردن روزى‏ را زیاد میکند 
 • پس از نماز صبح و نماز عصر تعقیب خواندن روزى را فراوان سازد 
 • رفت و آمد خانوادگى روزى‏ را زیاد میکند 
 •  تمیز کردن آستانه خانه روزى‏ را زیاد میکند
 •  با برادر دینى همراهى کردن روزى‏ را زیاد میکند 
 • از خداوند آمرزش خواستن روزى را زیاد میکند 
 •  امانت‏ورزى روزى را زیاد میکند 
 •  سخن به حق گفتن روزى را زیاد میکند 
 •  به صداى اذان جواب گفتن روزى را زیاد مى‏کند 
 •  سخن نگفتن در مستراح روزى را زیاد میکند
 • حرص نورزیدن روزى را زیاد مى‏کند 
 •  سپاسگزارى صاحب نعمت روزى را زیاد مى‏کند
 • از سوگند دروغ دورى جستن روزى را زیاد مى کند 
 • پیش از غذا دست شستن (یا وضو گرفتن) روزى را زیاد می ‏کند
 • خوردن آنچه از سفره بیرون مى‏افتد روزى را زیاد مى‏کند 
 •  کسى که هر روز سى بار خدا را تسبیح بگوید خداى عز و جل هفتاد نوع از بلا را از او برگرداند که آسانترین‏اش تهى دستى است‏.                    

الخصال / ترجمه فهرى، ج‏2، ص: 600