سؤال:

با آب  نجسی که با دستگاه میکروب زدایی می شود می شود غسل کرد و یا وضو انجام داد؟

جواب:

آب  نجس  در صورتی پاکی می شود که به اندازه ای آب کر در آن ریخته شود که رنگ و بو و مزه نجاستش از بین برود و صرف از بین رفتن میکروب،  پاکی برای گرفتن طهارت شرعی نمی آورد.

اگر دستگاه ها بتواند ماهیت آب را کلا تغییر دهند و آب نجس را اصطلاحا "استحاله" کنند محکوم به طهارت است ولی واقعیت این است که این دستگاه ها چنین کاری نمی کنند.

نهایت نظری که می شود در این باره داد این است که احتیاط واجب در ترک طهارت با این  نوع آب ها است.