محمد بن مسلم قال:کنا عند أبی جعفر علیه السلام على باب داره بالمدینة فنظر إلى الناس یمرون أفواجا، فقال لبعض من عنده:

حدث بالمدینة أمر؟

فقال: أصلحک الله ولی المدینة وال فغدا الناس یهنؤونه،

فقال: إن الرجل لیغدی علیه

بالامر یهنئ به، وإنه لباب من أبواب النار[1].

ترجمه:

نزد امام باقر علیه السلام در مدینه جلوی منزلش بودیم که حضرت مشاهده کرد مردم گروه گروه حرکت می کنند.از کسی که نزدش بود پرسیدند:

 در مدینه اتفاقی افتاده؟

عرض کرد: خدا امرتان را به صلاح دارد به حکمرانی مدینه والیی گماشته شده و مردم صبح زود برای تبریک ورودش می روند.

حضرت فرمود:

"مرد صبح می کند که تبریک به آنکس بگوید در حالی که او دری از درهای آتش است".

نکته:

1.    هر حرکتی جمعی دلیل بر حقانیت و مثبت بودن آن نیست.

2.    استقبال از کسی که ظلم می کند و یا گماشته ظالم است خود ظلم است.

3.    والی ستمگر باب ورود به آتش است.[1] - وسائل الشیعه،ج۱۷،ص۱۸۸