دریای فضائلت ندارد دفتر

بیچاره منی که فضل تو بشمارم