سؤال:

 به غیر از وطن اصلی چند محل را می‌توان به عنوان وطن انتخاب کرد؟

جواب دفتر مقام معظم رهبری:
 داشتن دو وطن اتخاذی (جدید) اشکال ندارد ولی اگر خواست سه وطن اتخاذ کند که در هر یک در طول سال چهار ماه زندگی کند منوط به صدق عرفی وطن است وگرنه وطن سوم اشکال دارد.