هیچ وقت نگو:

 

محیط خرابه ، منم خراب شدم!!😥

 

هر چقدر هوا سردتر باشد❄️


لباست را بیشتر میڪنے!

 

پس هر چه جامعه فاسدتر شد🤕


تو #لباس_تقوایت را بیشتر ڪن