مادر اگر آسیب ببیند، همه آسیب می بینند.

مادر خوب بودن هنری بی نظیر است.