سؤال:

آیادرعقدنامه ازدواج که مردمتعهدمی شود ازدواج دوم بدون اذن همسراول نباشد زن وکالت دارد خودش را به هر صورت که خواست طلاق دهد
آیااین شرط صحیح هست ؟ 
اگرازدواجی بدون اذن همسراول صورت پذیرفت باتوجه به اینکه ضمانت اجرایی درعقدنامه (وکالت درطلاق ) تعیین شده صرفا همان جاریست ویاموجب بطلان وجایزنبودن ازدواج دوم هم هست ؟ 


پاسخ دفتر مقام معظم رهبری مد ظله:


شرط صحیح است،و اگر در این زمینه مقرراتی وجود دارد، باید مراعات شود؛اگر در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری،شرط کسب اجازه از همسر برای ازدواج بعدی شده باشد، باید اجازه بگیرد،هرچند بدون اجازه هم ازدواج دوم صحیح است[1].[1] - استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری موجود در ایمیل اینجانب فتحی. توضیح : هرچند در سایت معظم له ذیل این پاسخ نیامده است.