سؤال:


پدرم اعتقادی به انشعاب آب ندارد و می گوید بیت المال است و آب مال خودمان است لذا ایشان انشعاب قانونی نگرفته اند.

1- غسل و وضوی من با آبی که انشعاب نگرفته اند چه حکمی دارد؟

2- اگر نتوانم آب دیگری برای غسل و وضو تهیه کنم می توانم از این آب استفاده کنم؟

3- غذایی که با این آب درست می شود خوردنش برایم حلال است؟


جواب:


پاسخ دفتر مقام معظم رهبری مد ظله:


ج1) جایز نیست و وضو و غسل اشکال دارد
ج2) در فرض سوال با مراجعه به مسئولین مربوطه اقدام نمایید
ج3) حلال است ولی کسی که آب را برمیدارد ضامن هزینه آب مصرفی هست که ضمن مراجعه به مسئولین مربوطه بر طبق قوانین و مقررات اقدام نماید[1].[1] - استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری موجود در ایمیل اینجانب فتحی