#سوال_کاربران:

❓اگر فردی  بدون اجازه طعامی از منزل دوست خود بر داشته باشد آیا حق الناس است و باید طلب حلالیت کند ؟
واگر نتوانست رو در رو بگویدو شرم کند چه باید کند که بخشیده شود؟!

✅جواب:

اگر یقین به این مطلب هرچند به وسیله قرائن دارید که دوست شما راضی می باشد، برای شما #حلال است و حق الناسی بر ذمه شما نیست اما اگر یقین ندارید و احتمال #ضرر_مالی می دهید باید از ایشان #حلالیت بگیرید و حال که از ایشان خجالت میکشید به یک نحو کلی که موضوع مورد نظر را در بر گیرد از ایشان حلالیت بگیرید و یا #جبران خسارت نمایید.
در صورتی که جبران خسارت به صورت غیر مستقیم امکان داشته باشد انجام دهید و اگر دسترسی به خود شخص ندارید به ورثه وی و در صورت نبود ورثه رد مظالم پراخت کنید. 

#دفتر-پاسخگویی-به-سؤالات-شرعی-فتحی
#۰۹۳۸۲۴۴۱۸۷۹
#۰۹۱۹۲۶۵۵۸۶۶