سؤال:

نامزدم من تهران زندگی می کند و الآن قریب به هفت ماه است که ایشان به خانه ما در کرج در طی ماه جمعا به صورت غیر مرتب و غیر مستمر، 15 روز می آید. حکم نماز و رزوه ایشان چیست؟


پاسخ دفتر مقام معظم رهبری مد ظله:


اگر به عنوان مسافر و سر زدن به شما می‌آید نه سکونت، نماز شکسته و روزه صحیح نیست ؛ مگر اینکه قصد ده روز کند[1].[1] -استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری موجود در ایمیل اینجانب فتحی