سؤال:

من با تقلب در امتحان مدرک گرفتم و با همین مدرک امتیازاتی را در سربازی به من دادند مثلا دو دست لباس زیادتر به من دادند و با این لباسها نماز خواندم همچنین با این مدرک شغلی به دست آورده ام آیا من نسبت به دیگران مشغول الذمه هستم؟

درآمدی که کسب می کنم حلال است؟


پاسخ دفتر مقام معظم رهبری مد ظله:


به طور کلی تقلب جایز نیست؛ ولی اگر تخصص و مهارت لازم را برای درجه و جایگاهی که در سربازی به شما داده اند و کاری که برای آن استخدام شدید داشته باشید و نیز مقررات استخدام رعایت شده باشد و مطابق مقررات و براساس توانایی در انجام وظایف محوله، به شما حقوق بدهند، حقوق و امتیازات دریافتی حرام نیست[1].[1] - استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری موجود در ایمیل اینجانب فتحی