سؤال:

شخصی سال ۹۰ مرحوم شده و در وصیت قید کرده خمس اموالم را که تاکنون نداده ام وصیش بپردازد. حال بعد از چند سال وراث قصد دادن خمس دارند. سوال این است که خمس اموال نامبرده را به قیمت روز حساب کنند یا قیمت زمان وفات وی؟


پاسخ دفتر مقام معظم رهبری مد ظله:

باید مقدار خمسی که در زمان وفات به عهده او بوده محاسبه شود و همان مقدار بعلاوه میزان کاهش ارزش آن طی این سالها پرداخت شود و در مقدار کاهش ارزش مشکوک مصالحه شود[1].[1] - استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری موجود در ایمیل اینجانب فتحی