سؤال:

وسیله نقلیه (مانند ماشین سوارى و وانت) که از درآمد تهیه شده، گاهى براى استفاده شخصى و گاهى براى باربرى و اجرت و کسب و کار است، آیا خمس دارد؟


پاسخ:


همه مراجع: به آن مقدار از وسیله که با آن کار مى کند، خمس تعلق مى گیرد و به مقدارى که جهت نیاز شخصى مورد استفاده قرار مى گیرد و با موقعیت او تناسب دارد، خمس تعلق نمى گیرد.

(فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 711؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 339؛ دفتر: سیستانى، خامنه اى، امام، مکارم، بهجت، تبریزى و صافى.)


تبصره 1. در توضیح پاسخ یاد شده، گفتنى است: اگر وسیله مزبور به عنوان مثال سه میلیون تومان ارزش دارد و شخص در مدت سال به طور میانگین، شش ماه با آن کار مى کند و شش ماه دیگر را به نیازهاى شخصى اش اختصاص مى دهد؛ سر سال خمسى باید نسبت به نصف ارزش ماشین، خمس آن را بدهد (سیصد هزار تومان).
تبصره 2. اگر وسیله نقلیه را براى نیاز زندگى خود و خانواده تهیه نموده و گاه به طور اتفاق با آن کارى کند، مشمول خمس قرار نمى گیرد.

منبع الکترونیکی: پرسمان دانشجویی