سؤال:

کسی شب قصد روزه می کند و صبح که بلند می شود و می بیند که خون در دهانش امده است.آیا روزه او صحیح است.

جواب:

بله صحیح است و باید دهن خود را آب بگیرد و چیزی از آب را قورت ندهد.