🌷امیرالمومنین علی (ع): 

"جهاد دری ازدرهای بهشت که خداوند آنرا به روی بندگان خاص خود می گشاید".🌷

 

امام خامنه ای مد ظله العالی: 

"امروز عرصه فرهنگ عرصه جهاد است ."

اگر آه تو ازجنس نیاز است

 در باغ شهادت باز، باز است