با جماعتی روبرو هستیم که از آخوند جماعت متنفرند اما بشدت به روحانی و خاتمی ارادت دارن.

هم ولایت فقیه رو قبول ندارند هم  شعارشان یارامام بودن هست .

به این جماعت می گویند: دوزیست سیاسی


دو زیست سیاسی