سؤال:


دیه سقط جنین بر عهده کیست؟


جواب دفتر مقام معظم رهبری:


دیه آن به عهده کسی است که مباشر در سقط بوده است یعنی هرکسی که باعث سقط شده باید دیه را پرداخت کند و دیه به وارث جنین با رعایت طبقات ارث پرداخت می شود ولی وارثی که مباشر سقط جنین بوده از آن، سهمی ندارد.پی نوشت:
پاسخ موجود در ایمیل اینجانب