چند اصل کلی درخصوص وسیله ذبح:


1- در ذبح شرط اول این است که با چاقو آهنی حیوان ذبح شود. 

2-  اگر در حال اضطرار بود و چاقویی در اختیار نداشت با هر چیزی که ذبح شرعی با آن میسر باشد، جایز است ذبح نماید.

3- ذبح با اشیاء استیل و سایر فلزات در صورتی جایز است که عنوان حدیدیه(آهن) بر آنها صدق کند.