سؤال:

آیا همین که زن باردار بترسه برای بچه روزه ضررداشته باشه برای افطارکردن روزه کافیست ومعیارمنشا عقلایی چیست زیرا بیشترآحادجامعه وپزشکان می گویند که برای زن باردار وشیرده ضرردارد واین ضررمحسوس نیست واثرات ان دردرازمدت اثرمی کند ؟می توان اکتفا کرد ؟


پاسخ دفتر مقام معظم رهبری مد ظله:


اگر از گفتۀ کارشناس متعهد به اطمینان برسد، کافی است[1].[1] - استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری موجود در ایمیل اینجانب فتحی