سؤال:

من به صورت بیع سلف گندمی که کاشته بودم را فروختم. حال به مبلغی که دریافت کرده ام زکات تعلق می گیرد؟ 
آیا زکات این غله بر عهده خریدار است؟ 


پاسخ دفتر مقام معظم رهبری مد ظله:


در بیع سلف اگر گندم به حد نصاب رسیده باشد زکوه به عهده اوست و باید قبل از تحویل آن به مشتری زکات آن را از خود گندمها و یا قیمت آن بپردازد.[1][1] - استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری موجود در ایمیل اینجانب فتحی