یکی از بزرگان می گوید:

 

سه هزار کیلومتر را طی کردم تا به مطلبی که صاحب کتاب "عبقات "از کتابی بنام" المقفی الکبیر" نقل کرده دست یابم.

 

آن مطلب این است:

"کفی للشیطان نصیبا فیک أن ینقلک من طاعة إلی طاعة" یعنی در بهره مندی شیطاناز تو همین بس که تو را از طاعتی به طاعت دیگر منتقل کند.

 

منبع:نکته از گفته ها،دفتر اول،ص13

 

توضیح:

شیطان گاهی انسان را به انجام کارهای عبادی دعوت می کند ولی به قصد اینکه او را با عبادت بازی دهد لذا بنده غافل به خاطر اولیت ندادن در بین عبادات،گاه به خاطر یک عمل مستحبی واجبی را ترک می کند و یا اوجب را ترک گفته دست به انجام واجب می زند.

راه برون رفت از این کید شیطان رعایت تقوی است.

 

قرآن می فرماید:

 

"إن تتقوا الله یجعل لکم فرقانا" اگر تقوی پیشه کنید خدا برایتان نیروی جدا سازی بین حق وباطل قرار می دهد.