سؤال:


شرایط روزه برای دخترم که تازه به سن تکلیف رسیده چیست؟


جواب:


بنا بر نظر مشهور، بلوغ شرعى دختران ، تکمیل نه سال قمرى است که در این هنگام روزه بر آنها واجب است و ترک آن به مجرد بعضى از عذرها جایز نیست، ولى اگر روزه گرفتن براى ایشان ضرر داشته باشد یا تحمل آن برایشان همراه با مشقت زیاد باشد، افطار براى آنها جایز است و بعد باید قضای ان ها را به جا آورند.

منبع: استفتائات مقام معظم رهبری