#شیعه_انگلیسی را بهتر بشناسید. 

#دفتر_پاسخگویی_به_سؤالات_شرعی 

۰۹۱۹۲۶۵۵۸۶۶
۰۹۳۸۲۴۴۱۸۷۹