هرانسانی یک ظرفیت بخصوصه دارد و این ظرفیت اگرباعلم و معرفت پرشود وسعت می یابد.

به فرموده حضرت مولا علیه السلام :

 

"لکل شئ وعاء الا وعاء العلم فأنه یتسع به".

 

هرچیزی ظرفی دارد جزظرف علم که ریخته شدن علم در آن ظرفیتش گسترش می یابد.

 

 لذاشخص ممکن است در یک روضه با کسب معرفت ظرفیتش افزون شود.