❓سوال:

غسل مولود واجب است؟

✅جواب:


به قول مشهور که بر آن ادعای اجماع نیز شده غسل دادن نوزاد بر ولیّ او یا مأذون از سوی ولیّ مستحب مؤکد است.  برخی قائل به وجوب آن بر ولیّ شده‌اند. 


شرایط غسل مولود

در غسل نوزاد، رعایت شرایط عمومی غسل، همچون نیت و ترتیب لازم است. 

وقت غسل مولود، هنگام ولادت نوزاد است؛  لیکن برخی وقت آن را تا زمانی که عرفا غسل نوزاد صدق می‌کند، مانند یک یا دو روز .