مراقب باشیم
با خواندن نماز و عبادت غرور ما را نگیرد.
هرچه بندگی کم دربرابر ذات حضرت حق ناچیز است.
همیشه خود را متهم درجه یک در بندگی  خدای عزوجل بدانیم.

وای به حال آنکه عبادت ندارد و فکر می کند صرفا دوست داشتن قلبی و دل پاکی بدون انجام فرایض دینی نجاتش می دهد. هیهات! که بدون نماز به معراج نخواهی رفت.

✍️ محمد علی فتحی