امیر المؤمنین ع: المرء مع من احب.

مرد با هرکه دوستش بدارد محشور شود.

+++غررالحکم و دررالکلم آمدی

حکایت:

یکی از جمله صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی در دوزخ پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات آن که مردم به خلاف این معتقد بودند. ندا آمد که این پادشه بارادت درویشان به بهشت اندرست و این پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ.🌿

گلستان سعدی