آیة الله سید عبد الله فاطمی نیا-ایده الله بتوفیقاته- از قصیده کوثریه مرحوم آیة الله سید رضا هندب عرب -رحمه الله- یک بیت نقل نی کند که بسیار پر معنا است:

بکر للسکر قبیل الفجر

فصفو الدهر لمن بکر

ترجمه:

مقداری از صبح را برای مستی از شراب الهی بیدار شو!

زیرا نتیجه خالص از عمر روزگار،برای کسی است که سحر خیز باشد.

 

این کمترین هم عرض میکنم:

 

برخیز سحرگاه که مستت بکنند

آنکس که نشد مست ندارد فضلی

 

اللهم اجعلنا مسکرین بطاعتک ولذیذ مناجاتک🌴