سؤال:


باتوجه به اینکه درخواندن عقدموقت ودایم مهریه شامل است بر
قران ؛شاخه نبات ؛آیینه وشمعدان و تعدادی سکه قرار می دهند که پس ازعقد برخی ازانها غیرازسکه معین ومقوم نیست مع الوصف باتوجه به مجهول شدن مهریه درقسمتی ازنظرشرعی حکم این مهریه درنکاح موقت ودایم چیست وچه آثاری برآن مترتب است ؟آیا مقداری که مهریه تعین شده سکه ؛کم بودن ویازیادبودن آن درحکم به صحت ویابطلان ویا درتعیین مهرالمثل تعیین کردن اثری دارد ویاخیر؟ 


پاسخ دفتر مقام معظم رهبری مد ظله:


اگر این امور به عنوان مهریه قرار داده شود باید قیمت آن (هر چند به صورت معمول که برای هر دو طرف روشن باشد) تعیین شود و الا مهریه مجهول می‌شود و در صورت جهالت درمهریه در عقد دائم عقد صحیح است اما مهریه باطل می‌شود و بعد از دخول مرد ضامن مهر المثل است و در عقد موقت موجب بطلان عقد می‌شود[1].[1] - استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری موجود در ایمیل اینجانب فتحی