ضمن تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبول طاعات نظر برخی مراجع عظام - دامت برکاتهم- درباره میزان فطریه در سال1399 در جدول زیر تقدیم می گردد. 

 

 امکان پرداخت وجوهات شرعیه در سایت ما فراهم است. لطفا برای پرداخت وجواهت کلیک کنید:

ضمن تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات در صورت تمایل زکات و کفارات را به کارت های ذیل واریز نمایید.

تلاش خواهیم کرد به نحو شایسته وجوه شرعیه را به مستحقین آبرومند و مومن برسانیم.

 

کارت فطریه عام:

6273811150387600

کارت فطریه سادات:

5041721058664146

کارت کفاره:

5892101239672799