سؤال:

اگر لک بینی داشته باشیم نماز قبوله؟


امام خامنه ای مد ظله:


جواب:

اگر لکه بینی قبل از عادت ماهیانه باشد و متصل و بلافاصله در عرض یک یا دو روز عادت شوید حکم حیض را دارد و نمی توانید نماز بخوانید.

اگر لکه بینی بعد از عادت وقتیه و عددیه باشد( صاحب عادت هفت روزه یا ده روزه و یا سه روزه) حکم استحاضه دارد و نماز با رعایت احکام استحاضه صحیح است.