سؤال:

آیا نماز خواندن با غسل های مستحبی جایز است؟

جواب:

1-     آیات عظام امام خمینى، بهجت، خامنه‏اى و صافى:

 کسى که غسل جنابت کرده، نباید براى نماز وضو بگیرد، ولى با غسل هاى دیگر (چه واجب یا مستحبّ) نمى‏شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت.[1]
آیت الله فاضل: کسى که غسل جنابت کرده، نباید براى نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل هاى واجبِ دیگر غیر از غسل استحاضه متوسطه، نیز مى‏تواند بدون وضو نماز بخواند اگر چه بهتر است وضو هم بگیرد.
آیات عظام خویی، تبریزى، سیستانى، نورى، زنجانی و وحید: کسى که غسل جنابت کرده، نباید براى نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل هاى دیگرِ واجب غیر از غسل استحاضه متوسطه و با غسل هاى مستحبّ[2]، نیز مى‏تواند بدون وضو نماز بخواند اگر چه احتیاط مستحبّ آن است که وضو هم بگیرد[3].
آیات عظام مکارم و روحانی: با هر غسلى مى‏توان نماز خواند و وضو واجب نیست، خواه جنابت باشد یا غیر آن، واجب باشد یا مستحبّ، ولى احتیاط مستحبّ آن است که در غیر غسل جنابت وضو بگیرد[4].
بنابر این بر اساس فتوای آیات عظام امام خمینى، بهجت، خامنه‏اى و صافى و فاضل با غسل هاى مستحبّ نمى‏شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت.
اما بنابر فتوای آیات عظام خویی، تبریزى، سیستانى، مکارم، نورى، زنجانی و وحید با غسل مستحبی نیز مى‏توان نماز خواند، اما احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.[1] - توضیح‏المسائل مراجع، م 391 آیت الله خامنه‏اى، اجوبه، س 188

[2] - مسئله 644 توضیح المسائل محشای امام خمینی

[3] - توضیح ‏المسائل مراجع، م 391؛ آیت الله وحید، توضیح ‏المسائل، م 397

[4] - توضیح ‏المسائل مراجع، م 391؛ ر.ک: سایت آیت الله روحانی.