🌷علی علیه السلام اگر "علی"شد همه به خاطر تبعیت محض از "عالی اعلی"بود.

همچو علی علیه السلام باشیم.🌷