وام برای خرید فیش حج
س۱۱. گرفتن وام به قصد خرید فیش حج اشکال شرعی دارد یا خیر؟
ج. کسی که هزینه ی رفتن به حج را در اختیار ندارد، اما می تواند قرض بگیرد و سپس به سادگی قرض خود را ادا کند، واجب نیست که خود را با قرض گرفتن مستطیع کند، اما اگر بگیرد، حج بر او واجب می شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری