سؤال:

پول مادرم رو سه تا از خواهرام گرفتن می گن ارثمونه. دست من پول خواهرم هست. می تونم این پول رو به مامانم بدم؟ یا با این کار مجبورش کنم پول مامان بدن؟ با تشکر  

جواب:

1-  تا شخص در قید حیات است هیچ کدام از ورثه نمی توانند از او مطالبه سهم الارث کنند.

2- پول خواهر شما در دست شما امانت است و شما باید به او پرداخت کنید و شرعا در این زمینه ضامن هستید.

3- دادن مال امانتی به دیگران و لو مادر باشد جایز نیست.

4- اجبار به پرداخت حق مادرتان که مورد غصب قرار گرفته با وجه امانتی نزد شما، جایز نیست. در این  خصوص  مرجع قضائی می تواند تصمیم بگیرد.