سؤال:


آیادرمواردی آیا درکفاره غیرعمد صرف محاسبه پول کفاره وپرداخت به فقیر وبه ملکیت درآمدن فقیر باعث برائت می شود ویاباید حتما به فقیروکالت درتهیه یک مدطعام تعیینی داد؟


پاسخ دفتر مقام معظم رهبری مد ظله:


مجرد پرداخت پول برای کفاره کافی نیست، مگر آنکه فقیر را از طرف خود وکیل کنید تا به تعداد کفاره، نان و مانند آن را به مقدار تعیین شده (750 گرم ) بخرد.[1][1] - استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری موجود در ایمیل اینجانب فتحی