مقاوت در مبارزه با دشمن نتیجه اش پیروزی است. 

مذاکره با دشمن جز شکست، نتیجه ای نخواهد داشت.

 

سردار تشکر، خدا قوت برادر.

 

سردار سلیمانی تشکر