مقاوت در مبارزه با دشمن نتیجه اش پیروزی است. 

مذاکره با دشمن جز شکست، نتیجه ای نخواهد داشت.


سردار تشکر، خدا قوت برادر.


سردار سلیمانی تشکر