ممنوعیت پخش غذا در ایام عزاداری محرم یکی از مفاد پروتکل بهداشتی ستاد ملی کرونا است. به باور ستاد، امکان انتقال ویروس کرونا از طریق غذا وجود دارد و ستاد خود را موظف دانسته تا با سازمان بهداشت جهانی هماهنگ اقدام نماید. این در حالی است که خبر جدیدی را آخرین خبر منتشر کرد مبتی بر اینکه مدیر امور اضطراری سازمان بهداشت جهانی گفته که امکان اتقال ویروس وجود ندارد.

بااین حساب، باید ممنوعیت پخش غذای نذری در ایام  محرم برچیده شود. مگر اینکه ستا کرونا بخواهد این توجیه را کند که ممکن است در گرفتن غذای نذری اجتماع که عامل انتشار کویید19 است وجودداشته باشد لذا برای جلوگیری از این مشکل، اصلا غذایی نباید پخش گردد!

در حالی که این رویکرد صحیح نیست؛ می توان بدون ایجاد اجتماع غذای نذری پخش نمود بدون آنکه مشکل خاصی پیش بیاید.