سؤال:

کسی که قسم یا نذر خود را شکسته آیا کفاره باید بدهد؟

جواب:

علاوه بر استغفار به خاطر شکست قسم و نذر باید کفاره دهد و کفاره آن اطعام یا لباس پوشاندن به ده فقیر است و اگر اینها برایش مقدور نباشد باید سه روز پیاپی روزه بگیرد.