بر جلسه مردان زنی عریان وارد شد.

 

مردان به اعتراض گفتند: این چه وضعی است بیرون آمدی مگر نمی بینی اینجا مرد است؟

 

زن گفت: مرد؟! من اینجا مردی نمی بینم!

 

حکایت بی حجابی زنان کشورم حکایت نبود "مرد" اوست.

لطفا مرد....