گاهنانه ندای عصر ویژه  عید فطر متشر شد.

در این گاهنامه به بررسی فلسفه فطریه و احکام ان و نیز میزان فطریه99 طبق نظر 9تن از مراجه عظام پرداخته ایم.

فایل pfd  را دریافت کنید